Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Informace o škole

 

Škola leží uprostřed   rozlehlého areálu na okraji klidné městské čtvrti Řetenice. Je tvořena 9 propojenými pavilony postavenými uprostřed zeleně. Oddělené pavilony nabízí soukromí a klid, hlavně pro nejmenší žáky. Součástí školy je ivelký s    portovní areál, školní pozemky s velkým skleníkem a nádvoří se stoly pro stolní tenis. Škola je v dosahu městské hromadné dopravy.    

Ve školním roce 2009/2010 se škola stala Centrem interaktivní výuky – toto označení se uděluje školám, které podporují využívání mo    derních technologií ve výuce a rozvíjí metody a postupy práce s interaktivní tabulí SMART Board a dalšími moderními pomůckami, jako jsou hlasovací systémy čidigitální jazykové laboratoře.       

Ve školním roce 2010/2011 získala škola dotaci 3,5 mil z operačního programu EU peníze školám pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. V tomto roce se také zapojila do multilaterálního projektu Partnerství škol COMENIUS 2010 spolu se školami v Turecku, Polsku, Dánsku a Itálii. V rámci tohoto projektu škola získala částku 17 tis. EUR na 24 mobilit (výjezdy učitelů a žáků)  do partnerských zemí.    

Škola se specializuje na výuku matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů. Dále se zaměřuje na environmentální výchovu. Anglický jazyk je vyučován již od 1. třídy. Ve 2. a 3. třídě je zajištěna výuka plavání. Ve 4. třídě je v rámci tělesné výchovy začleněna výuka cyklistiky.    

Na  2. stupni  jsou třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.  K výuce jsou využívány velice moderně vybavené učebny a prostory.

14 učeben s interaktivní tabulí
3 počítačové učebny s klimatizací – kapacita 63 PC
nejmodernější učebna chemie a fyziky
jazyková laboratoř s klimatizací pro výuku cizích jazyků  s 24 PC 
dvě nově zrekonstruované tělocvičny
nová žákovská kuchyňka
školní družina – denně od 6:00 – 17. 00 
keramická dílna
školní knihovna
odborné učebny pro výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu

 

Výuku zajišťuje téměř 100% kvalifikovaný pedagogický sbor.

Škola dále nabízí množství zájmových kroužků,  spolupracuje  se sportovním oddílem TJ Lokomotiva (kroužky a tréninky v areálu školy). Škola zajišťuje dle zájmu rodičů školy v přírodě, lyžařský výcvik a výjezdy do zahraničí.    

Každoročně se pořádají pravidelné akce (celoroční environmentální projekty, Den jazyků, mikulášská nadílka, vánoční besídky, karneval, pálení čarodějnic, oslava Dne země, Den dětí, divadelní a kulturní představení,  mn   ožství  poznávacích zájezdů a exkurzí).

Žáci se úspěš   ně zapojují  do velkého množství  celorepublikových  olympiád, vědomostních a sportovních soutěží. Mají také  100% úspěšnost při přijímacích zkouškách na střední školy.

 

Škola se může  pochlubit nově vybavenou školní  jídelnou v budově školy.
Škola má již dlouholetou tradici a velmi dobrou pověst.