Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Informace výchovné poradkyně

 

Výchovné poradenství na ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice

výchovná poradkyně pro I. + II. stupeň – Mgr. Ludmila Hrubá

 

Kontakt: 417 530 497 (sekretariát školy)

E-mail: ludmila.hruba@buzulka.cz

 

 

Konzultační hodiny:  St  9,00 – 13,00 hod. (Mgr. L. Hrubá)

Po telefonické nebo osobní domluvě jsou možné konzultace i mimo uvedené hodiny.

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

MŠMT vyhlásilo v letošním školním roce program: Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů . Toto testování má na starosti společnost CERMAT , na jejichž stránkách se můžete dozvědět:

– bližší informace o pilotním testování,

– seznam přihlášených škol v Ústeckém kraji (i celorepublikový přehled),

– termín PZ.

Některé školy (také školy v Teplicích) se do pilotního ověřování nepřihlásily a využijí pro PZ svoje testy nebo jednotné testy od společnosti SCIO . Sledujte proto aktualizace informací na webových stránkách samotných středních škol, o které máte zájem.

Také tiskopisy přihlášek byly pozměněny, proto použít lze pouze ty, které si žáci vyzvednou u výchovné poradkyně, popř. je lze stáhnout zde .

 

Výchovný poradce – činnosti a kompetence:

1/ Volba povolání

2/ Péče o děti s vývojovými poruchami

3/ Kázeňské přestupky

4/ Pomoc žákům nadaným a talentovaným

 

 

1/ Volba povolání

– zjišťovat profesní zájem žáků

– seznámit žáky s možností volby povolání

– informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ

– zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek a zápisových lístků na SŠ

– vyhodnotit přijímací řízení

 

 

2/ Péče o děti s vývojovými poruchami

– spolupráce s PPP Teplice, učiteli a zákonnými zástupci žáků

– sledovat materiály k dané tématice

– individuální pohovory s žáky, zákonnými zástupci žáků

– poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a zákonným zástupcům

– spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované žáky

– aktualizace databáze integrovaných žáků, kontrola šetření, koordinace odborných posudků k integraci

– soustřeďování odborných zpráv o klientech PPP, SPC 

 

 

3/ Kázeňské přestupky

– spolupráce se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli, ředitelkou školy a ostatními vyučujícími

– sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost

– spolupracovat s PPP Teplice, OSPO Teplice, Policií ČR

 

 

4/ Pomoc žákům nadaným a talentovaným

– umožnit zapojení do soutěží (olympiády, vědomostní a sportovní soutěže)

– sledovat jejich rozvoj v rámci vyučováni

 

 

Vypracovala:

Mgr. Ludmila Hrubá, výchovná poradkyně

ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice

V Teplicích dne 4. 11. 2015