Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Členové školské rady

 

Členové školské rady jsou složeni z následujících zástupců:
 

třetinu jmenuje zřizovatel,

třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků,

třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

 
Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.
 
Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 
Členství ve školské radě je čestnou funkcí.