Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Unie rodičů

 

Zápis z valné hromady unie rodičů 2015

Pozvánka na valnou hromadu 2015

 

Stručné informace o Unii rodičů: 

 
Jsme Občanské sdružení podle zákona 83 z roku 1990 O sdružování občanů (Podle tohoto zákona jsme 
právnickou osobou). Na celorepublikové úrovni po zániku SRPŠ  v roce 1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy – Unie Praha jako reprezentativní zastoupení rodičů na ministerstvech, v poslanecké sněmovně a v senátu. 
 
V roce 1996 došlo ke změně názvu na UNIE RODIČŮ ČR: 
9.1.1995   vzniká „Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Teplice III, Buzulucká ul. č. 2465“ 
23.2.2000  proběhla registrace Místního sdružení u UR  
9.11.2004  bylo na Valné hromadě rozhodnuto o osamostatnění se našeho sdružení 
 
Nejvyšší orgány:  
Valná hromada  
Dříve to byli všichni rodiče, kteří se stali členy UR doprovolně tím, že zaplatili příspěvek. Od září 1999 jsou to tzv. třídní trojky, které zastupují všechny rodiče (zákoné zástupce) dané třídy. 
 
Hlavní kompetence:
 - volí a odvolává výbor 
 - rozhoduje o rozsahu pravomocí výboru 
 - schvaluje výši příspěvků 
 - schvaluje způsob čerpání nashromážděných finančních prostředků 
 
Výbor:  
Jedná se o volený orgán, který zajištuje chod, naplňování cílů, vede seznamy členů kontroluje způsob nakládání 
s prostředky, připravuje valnou hromadu. 
 
Předseda: 
Zastupuje navenek místní sdružení UR. 
 
Jsme jediná forma výlučně rodičovského orgánu –  protiváha (partner) školy. Ačkoli nijak ani formálně 
nesouvisíme s orgány samosprávy (zřizovatele), jsme vzhledem k dlouhodobé dobré spolupráci se školou schopni ovlivnit dění v rámci školy.  Známe místní poměry a to z druhé strany (od našich dětí). Jsme schopni nashromáždit určité finanční prostředky a zpestřit tak dětem učivo. Z vybraných finančních prostředků jsou hrazeny některé výdaje, které škola není schopna nebo nesmí financovat.  
 
 
Jako příklad lze uvést úhradu nákladů  
– na některé výlety 
– sportovní a kulturní akce 
– vědomostní soutěže 
– zájmovou mimoškolní činnost, kroužky, projekty 
– školní družinu 
– průběžné doplňování fondu školní knihovny 
– nákup pomůcek pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy a dalších 
 
 
 
 
V případě dotazů, návrjů nebo jiných informací se obracejte na předsedu Unie rodičů – p. Petra Kováře:
 
unierodicu@gmail.com