Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Informace o školní družině

 

KRITÉRIA ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:
 
od 6:00 do 8:00 hodin
a od 11:30 do 17:00 hodin  
 
E-mail:   druzina@buzulka.cz
Mobil:   603 464 409
 
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:
 
13:30 – 14:00 HODIN
15:00 – 17:00 HODIN
 
Školní družina je umístěna v samostatném pavilonu. Zájmové vzdělávání uskutečňuje s dětmi mladšího školního věku tým kvalifikovaných vychovatelek pod vedením vedoucí vychovatelky Bc. Kamily Poftové.
 
Děti jsou rozděleny do pěti oddělení:
 
1. oddělení – Bc. Jarmila Slámová
2. oddělení – Bc. Kamila Poftová                                       
3. oddělení – Martina Pýchová
4. oddělení – Miroslav Kaiser                                     
5. oddělení – Alena Kalodová
 
Pro zájmové vzdělávání máme vypracovaný vzdělávací program, kde hlavním prostředkem činnosti ve školní družině je hra. Důraz klademe na věk a individuální zvláštnosti dětí, na odpočinek po vyučování, na osobní spokojenost a pohodu dětí, na dobrovolnost při různých činnostech, na vzbuzování zájmu a na motivaci.
 
Zájmové vzdělávání probíhá formou pravidelné činnosti, příležitostné, spontánní a odpočinkové. Zvlášť oblíbené u dětí jsou společné, předem plánované, celodružinové akce, ať už se jedná o výtvarné a sportovní soutěže, sváteční posezení u vánočního stromku, maškarní karneval nebo oslava Dne dětí.
 
Při každodenním pobytu venku děti rozvíjí své pohybové schopnosti a dovednosti zapojováním do kolektivních her. Dětem dáváme dostatek prostoru pro uplatnění vlastních nápadů, tím získávají nové kompetence.
 
K zájmovému vzdělávání přihlašují rodiče své děti na začátku školního roku vyplněním Zápisního lístku. Předběžný zájem o školní družinu projevují rodiče již při zápisu dítěte do 1. třídy. Jelikož kapacita našeho zařízení je omezena, mohou v družině pobývat pouze děti trvale zaměstnaných rodičů. Poplatek za pobyt ve školní družině schvaluje Městské zastupitelstvo v Teplicích. Družinové děti se společně stravují v jídelně. Obědy hradí rodiče u vedoucí školní jídelny.
 
 
 

Platba školní družiny 2015/2016:

800,- Kč   (září – prosinec)  od  5. září do  20. září 2015

1200,- Kč (leden – červen)  od  1. ledna do  20. ledna 2016

 

  1. Jednorázovým příkazem z bankovního účtu (třídenní prodleva)

Bankovní spojení : KB Teplice

Číslo účtu : 107 – 8400230207/0100

Variabilní symbol : 7001

(JMÉNO + PŘÍJMENÍ+TŘÍDA DÍTĚTE)

         2.  Hotově u vychovatelky školní družiny

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY