Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Primární prevence

 

Charakteristika primární prevence :

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným se sociálně patologickými jevy, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich šíření.

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech prevence:

a)      násilí a šikanování,

b)     záškoláctví,

c)      kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování,

d)     ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže,

e)      xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu,

f)       užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek,

g)     netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling),

h)     diváckého násilí,

i)       komerčního sexuálního zneužívání dětí,

j)        syndromu týraných a zneužívaných dětí,

k)     sekt a sociálně patologických náboženských hnutí.

 

 

 

Důležité kontakty a internetové stránky, týkající se primární prevence:
 
Tísňová linka  112
 
Záchranná služba  155
 
Hasiči  150
 
Policie ČR  158
 
Městská policie Teplice  417 510 500                 
 
      Pedagogicko psychologická poradna Teplice  417 533 669, 417 535 248
 

Drop-in,  www.dropin.cz

Prev-centrum,  www.prevcentrum.cz

SANANIM,  www.sananim.cz

Občanské sdružení Život bez závislostí,  www.zivot-bez-zavislosti.cz

Informační portál o legálních a nelegálních drogách,  www.drogy-info.cz

Drogový informační server,  www.drogy.net

Informační portál primární prevence,  www.odrogach.cz

Kontaktní centrum White light I. Teplice,  www.whitelight1.cz

Česká koalice proti kouření,  www.dokurte.cz

Stop kouření,  www.nekourit.wz.cz

Kouření,  www.sweb.cz/koureni

Společenství proti šikaně,  www.sikana.org

Občanské sdružení proti šikaně,  www.sikana.cz

Informační portál o šikaně na školách,  www.minimalizacesikany.cz

Dětské krizové centrum,  www.dkc.cz

Modrá linka – Centrum a linka důvěry pro děti a mládež,   549 241 010 a 608 902 410,  www.modralinka.cz

Sdružení Linka bezpečí,  www.linkabezpeci.cz

Linka bezpečí  116 111 nebo 800 155 555
Linka vzkaz domů  800 111 113, 724 727 777       
Rodičovská linka  840 111 234       

Bílý kruh bezpečí, 257 317 100,  www.bkb.cz

Národní program boje proti AIDS,  www.aids-hiv.cz

Národní linka prevence AIDS, 800 144 444

Česká společnost AIDS pomoc,  www.aids-pomoc.cz

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu,  www.planovanirodiny.cz

Informace o lidské sexualitě,  www.sexus.cz

Osobnostní a sociální výchova,  www.odyssea.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  www.msmt.cz

Institut pedagogicko-psychologického poradenství,  www.ippp.cz

Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje,  www.pppuk.cz

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti,  www.poradenskecentrum.cz

* * *